Po┐egnalny trening z Mistrzem, Warszawa 26 IV 2009

fot. B. Siedlar